Du er her

13-26 ugers beskæftigelsesforløb

I et tæt samarbejde arbejder vi med den enkeltes mål, udfordringer og ressourcer
mod en meningsfuld tilværelse

Vores længere forløb målrettet unge og voksne med svag tilknytning til arbejdsmarkedet
Vi ved af erfaring at det at have svære erfaringer med systemer, med arbejdsmarkedet, med relationer og kontakter til myndigheder spiller en væsentlig rolle i forhold til de valg, man træffer i tilværelsen. Hvis man, af forskellige årsager, har en problematisk adfærd og vanskelig kommunikation, kan det resultere i manglende fremmøde, ringe resultater af indsatser, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt udfordringer i forhold til sociale relationer, såvel formelt som privat. Det er essentielle fokuspunkter, når man skal opnå sine mål og lægge planer for, hvordan det lader sig føre ud i livet.

Målgruppen kan være karakteriseret ved kriminalitet, misbrug, psykiske vanskeligheder, bandetilhørsforhold og lignende.

Indsats
Denne indsats i Team Olivia er beskæftigelsesrettet og understøttet af en individuel og intensiv indsats med fokus på den enkelte borgers vanskeligheder. Den enkelte borger støttes gennem individuelle tiltag og etablering af aktiviteter, der leder mod virksomhedspraktikpladser, løntilskud, ordinære jobs og uddannelse. Indsatsen er i praksis individuel og helhedsorienteret. Her er vi, sammen med den enkelte borger, bl.a. undersøgende på hvilke vanskeligheder borgeren selv beskriver og oplever som de væsentligste forhindringer, samtidig med at støtte den enkelte i at fokusere på et realistisk syn på de fremtidige muligheder for udvikling og forandring.

Borgeren tilknyttes en fast kontaktperson og ses med denne 1-2 gange ugentligt, ligesom der efter behov er daglig kontakt telefonisk. Der tilknyttes, når det er relevant, jobcoach, vredeshåndteringskonsulent, socialrådgiver eller anden relevant fagperson.

Indsatsen bærer præg af erfaringer med målgruppen der taler for, at indsatsen løbende har fokus på at støtte den enkelte ift. håndtering af sociale problemer, støtte til psykiatrisk behandling, udredning, motivation til håndtering af misbrugsproblematikker, angst- og vredeshåndtering og generelt fokus på motivation, relationer, kommunikation m.v. Alt sammen en essentiel del af en helhedsorienteret indsats og vejen til en mere stabil kontakt til arbejdsmarkedet.

Varighed
Som udgangspunkt er forløbende etableret som et 26 ugers forløb. Sagsbehandler kan med udgangen af en uge til enhver tid opsige samarbejdet omkring den enkelte borger, såfremt der sker ændringer i borgerens situation, eller hvis progressionsmål eller lignende ændres.

For den del af målgruppen med de mest massive problematikker kan der, efter individuelle vurderinger, være behov for yderligere indsatser efterfølgende. Der henvises enten til andre tilbud, ændrede indsatser eller anbefales forlængelser af eksisterende indsats. Der er i denne del af processen et tæt samarbejde med sagsbehandler, der alene tager beslutning om efterfølgende indsatser.

Visitation, møder og tilbagemeldinger
Sagsbehandler, der henviser den enkelte borger, fastlægger i samarbejde med borger og kontaktperson, målene for indsatsen og beskriver i visitationen de forventede progressioner.

Kontaktpersonen giver på månedlig basis tilbagemeldinger til sagsbehandler på forløbets progression. Det er kontaktpersonens ansvar, i samarbejde med borgeren, løbende at evaluere de opsatte progressionsmål og cleare disse med den ansvarlige sagsbehandler for det fremadrettede samarbejde.

Kontaktpersonen deltager løbende i møder mellem borger og sagsbehandler. Kontaktperson kan deltage ved visitationen efter ønske, ligesom der kan afholdes overleverende møder ved forløbets afslutning.

Ved afslutning af forløb udarbejdes en afsluttende skrivelse og vurdering af målene, proces og progression.

Resultater
Der er i denne indsats to fokusområder for resultater.

Dels arbejder vi med konkrete resultater målt på borgere, der går i ordinært arbejde, går i praktik påbegynder uddannelse eller på anden måde indgår i udredninger, behandling eller aktiviteter, der leder mod en konstruktiv livsførelse.

Vi arbejder samtidig med borgerens oplevelser af resultater og fremgang. Vi arbejder med at styrke den enkeltes oplevelse af og tro på at fremgang og progression er muligt, positivt og langsigtet holdbar.

Workshops og samarbejdsmøder for sagsbehandlere og leder
For dig som kommune, der etablerer samarbejde med os omkring en større gruppe af borgere, etablerer vi i samarbejde med jer en helstøbt samarbejdsmodel. Modellen består af 2 årlige samarbejdsmøder samt 2 årlige workshops med faglig udvikling i fokus.

2 samarbejdsmøder: Her samles de relevante sagsbehandlere og ledere sammen med Team Olivia – kompetence & udvikling, med fokus på fx cases, procedurer, arbejdsgange e.l. fra vores daglige samarbejde. Møderne har, ud fra vores bedste erfaring, til formål at optimere det daglige samarbejde, løse spørgsmål af principiel karakter og blive klogere på hinandens indsatser og tilgange, som led i at højne indsatserne for de mennesker vi arbejder med. Samarbejdsmøderne har en varighed af 2-3 timer og vi kommer ud til jer med et oplæg til møderne.

2 workshops: 2 gange årligt vil vi samles til heldags workshops (fx kl. 9-15) på tværs af jeres afdelinger eller grupper af relevante sagsbehandlere og ledere. Her arbejder vi bl.a. med samarbejde, forståelser af forskellige sociale problemstillinger, kommunikation, vredeshåndtering, psykiske sygdomme, misbrug eller lignende. Vi tilpasser altid sådanne workshops så de giver mening for sagsbehandlere og ledere der deltager. Vi vil arbejde med forskellige teoretiske og metodiske vinkler på socialt arbejde, med inspiration fra bl.a. systemisk teori og systemisk coaching, narrativ teori og metakognitiv teori.

Kontakt os! Så kan vi sammen finde frem til hvad der giver mening for dig/jer.

Klik her og se flere af vores indsatser på beskæftigelsesområdet!